SWTLO(micro)

Today’s mood: Atarashii Gakko - “Suki Lie”. 🎵